Soňky görlen sözler: gyrpalyk köwejekleşmek galtga çokaýlyk çoýubermek idediji yrga komsomol gülýaka erksiz

«Soň gelen aşa batyr »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

owşanaklamak işlik

Satanyňy giň açyp ýöremek aýaklaryň arasyny giň açyp hereket etmek.

  • Pälwanlara garşy owşanaklap ötägitdi. («Görogly» eposy)

  • Ileri tarapdan owşanaklap gelýän Halnazar, kör ediji günde gözlerini gyrpyldadyp Meleguşa bakan ýüzlendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)