«Garyp adam ýamanar, ýamanar-da guwanar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

barlanmak

  1. Derňew geçirilmek, derňelmek.

    • Biziň sektorymyzyň ýanwar hem fewral aýlarynda eden işi barlandy.

  2. Synag edilmek, synalyp görülmek.

  3. Gözden geçirilmek, agtarylmak, sermelenip görülmek.

    • Olaryň öýi barlandy.

  4. Ylmy esasda öwrenmek maksady bilen barlag işi geçirilmek, derňelmek.