Soňky görlen sözler: öwzar öwsünmek messepli öwsele öwsaýy hažžyk öwrüşmek begençli itekletmek gusmak

«Köp ýortan bir taýar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

bürüşdirmek işlik

  1. Ýygyrmak, çytmak.

    • Ol çogdam gaşlaryny bürüşdirip, esli saklandy. («Kolhoz günleri»)

  2. Bedeniň bir ýerini ýa-da bir zady oda ýa-da gaýnan suwa ýakyp çürüşdirmek.

    • Ädigimi oda bürüşdirdim.